Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS 60/95, 89/99) je ustanovna skupščina dne 15-11-2005 sprejela

TEMELJNI AKT

Društvo za ENO glasbo

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

Ime društva je: društvo za ENO glasbo

Angleško ime je: Society for ONE Music

Kratica je: ENO

Sedež društva je v Ljubljani

Odločitve o spremembi naslova znotraj sedeža društva sprejema skupščina društva.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Društvo se lahko združuje v zveze društev z drugimi društvi in organizacijami,  državnimi organi ter posamezniki zaradi uresničevanja skupnih ciljev in interesov.

Društvo se lahko včlani v sorodna tuja ali mednarodna združenja v cilju izvajanja skupnih nalog in programov, v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Pečat društva: je kvadratne oblike, napis imena društva je v Slovenščini in angleščini:

društvo za eno glasbo

society for one music

2.člen

NAMEN IN CILJI

Društvo deluje na področju kulture, umetnosti, družboslovja, humanitarnosti in humanistike. Ob produkciji umetniških izrazov društvo razvija raziskovalne programe umetniških in humanističnih tem.

Društvo je prostovoljno združenje oseb, ki s svojim delom uresničujejo interese na področju dejavnosti društva.

Cilj in osnovna dejavnost društva je produkcija in distribucija avtorskih del.

Poleg osnovne naloge in cilja, je naloga društva tudi iskanje, združevanje, povezovanje ter izobraževanje perspektivnih in ambicioznih posameznikov.

Delovanje društva je usmerjeno tudi v osveščanje o delovanju kulturnih institucij in o postopkih sprejemanja odločitev.

Društvo želi posameznikom- svojim članom- pomagati pri razvoju osebnih sposobnosti ter ugotavljanju kje in kako lahko svoje znanje in sposobnosti najbolje uveljavijo.

Društvo med svojimi člani spodbuja interesno povezovanje.

3.člen

NALOGE DRUŠTVA

Naloge društva se opravljajo s področja delovanja društva ter za člane društva.

Naloge društva so:

 • vzpodbujanje medkulturne komunikacije in dialoga,
 • sodelovanje s kulturnimi organizacijami, institucijami, zainteresiranimi javnostmi ter sorodnimi društvi in organizacijami,
 • promocija slovenske kulturne produkcije doma in v tujini,
 • sistematično izobraževanje na področjih produkcije, distribucije in družbene vloge umetnosti,
 • produkcija kulturnih dogodkov in del,
 • založništvo na področju delovanja društva v skladu z veljavnimi predpisi,
 • spodbujanje kreativnosti mladih in promocija njihovega aktivnega delovanja v kulturi,
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju regionalne in državne kulturne politike,
 • vzpodbujanje razvoja več medijskih komunikacij,
 • zagotavljanje javnosti delovanja društva.
 • organiziranje festivalov, koncertov, nastopov, srečanj, razstav, proslav in drugih umetniških prireditev,
 • organiziranje delavnic, predavanj, tečajev, seminarjev in drugih kulturnih (soočenja avtorjev in kritikov,  ipd.) in strokovnih izobraževalnih dogodkov (znanstveni tabori, strokovne ekskurzije, ipd.),
 • organiziranje okroglih miz, forumov in vzpodbujanje povezovanj sorodnih organizacij v zveze in mreže,
 • izdajanje društvenih publikacij in organizacija dogodkov, ki pripomorejo k kakovostnejši komunikaciji in razumevanju področja delovanja društva (tiskovne konference, dnevi odprtih vrat, ipd.),
 • zagotavljanje javnosti delovanja z obveščanjem članov društva in širše javnosti. Obveščanje o delu društva se vrši preko elektronske pošte, spletnega komuniciranja, poštnih storitev, javnih občil in drugih oblik komuniciranja.
 • skrb za natančno evidenco podatkov o članih. Poimenski seznam članom je javen.

Društvo bo v obsegu svojega delovanja in doseganja namena društva, opravljalo tudi pridobitne dejavnosti, dejavnosti namenjene širši javnosti. Pridobitno dejavnost bo društvo opravljalo pod pogoji, ki jih za opravljanje take dejavnosti določa zakon.

Pridobitne dejavnosti društva so:

 • založništvo na področju in obsegu delovanja društva v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja,
 • organiziranje festivalov, koncertov, nastopov, turnej, srečanj, večerov in drugih umetniških prireditev, na področju in obsegu delovanja društva v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja,
 • organiziranje delavnic, predavanj, tečajev, seminarjev in drugih kulturnih (soočenja avtorjev in kritikov,  ipd.) in znanstvenih izobraževalnih dogodkov (znanstveni tabori, strokovne ekskurzije, ipd.), na področju in obsegu delovanja društva v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja,
 • izdajanje društvenih publikacij in organizacija dogodkov, ki pripomorejo k kakovostnejši komunikaciji in razumevanju področja delovanja društva (tiskovne konference, dnevi odprtih društvenih vrat, ipd.), na področju in obsegu delovanja društva v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja.

4.člen

ČLANSTVO

Član, članica (v nadaljevanju član) lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki se je pripravljen poklicno ali ljubiteljsko ukvarjati z dejavnostmi društva.

Članstvo je prostovoljno.

Pogoj za članstvo ne sme biti diskriminatoren (politična, verska, narodnostna, rasna ali spolna pripadnost).

Društvo ima člane simpatizerje, redne člane, častne člane ter zaslužne člane.

Posameznik se v društvo lahko včlani (člani simpatizerji, redni člani) ali mu je članstvo podeljeno (častni in zaslužni člani).

5.člen

VČLANJEVANJE

Kdor želi postati član društva, mora izpolniti pristopni obrazec, podpisati pristopno izjavo, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s temeljnim aktom društva. Kandidat za rednega člana, predložiti pisno priporočilo vsaj treh rednih članov društva in vsaj pol leta aktivno sodelovati pri izvajanju vseh društvenih aktivnosti. Podpisati mora tudi pristopno pogodbo, v kateri so natančno določene specifične naloge in dolžnosti vsakega člana.

Podano vlogo obravnava upravni odbor.

6.člen

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

Pravice vseh članov društva so:

 • da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
 • da se udeležujejo dejavnosti, ki jih organizira društvo,
 • da so deležni vsestranske pomoči društva in njegovih organov glede uresničevanja njihove  dejavnosti v okvirih, ki jih določajo temeljni akt, na upravnem odboru sprejete prioritete in zmožnosti društva.

Dodatne pravice za redne člane društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
 • da sodelujejo oblikovanju programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva.

Dolžnosti vseh članov društva so, da:

 • spoštujejo temeljni akt in druge akte ter sklepe organov društva,
 • redno plačujejo članarino, vkolikor jo določi skupščina
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • odgovorno in po načelih dobrega gospodarja ravnajo s premoženjem društva,
 • prenašajo izkušnje in znanje na druge člane društva v okviru svojih zmožnosti,
 • si medsebojno pomagajo in se spoštujejo,
 • varujejo ugled društva.

Dodatne dolžnosti za redne člane društva so, da:

 • s svojim delom aktivno prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • so na podlagi letnega načrta in določil pristopne pogodbe na voljo društvu za izvajanje dejavnosti

7. člen

PODELJENO ČLANSTVO

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki plemeniti društveno dejavnost v okvirih namena in ciljev društva.

Naziv zaslužni član društva se lahko dodeli le rednemu članu društva za posebne zasluge in uspešno delo društva ali izredno pomembne zasluge pri doseganju namenov oziroma ciljev društva.

Naziv častnega in zaslužnega člana podeljuje upravni odbor.

8. člen

PRENEHANJE ČLANSTVA

Članstvo preneha s podano izstopno izjavo člana ali z izključitvijo.

Člana lahko izključi upravni odbor, če ne izpolnjuje svojih dolžnosti ali neupravičeno ne sodeluje pri izvajanju društvenih aktivnosti.

Z dnem prenehanja članstva član izgubi vse pravice člana. Član je dolžan kvalitetno zaključiti vsa že dogovorjena dela oziroma poskrbeti za njihovo neokrnjeno izvedbo.

Član je ob izstopu dolžan poravnati vse obveznosti do društva in vrniti vso društveno lastnino v kolikor jo ima v uporabi.

Društvo je dolžno poravnati vse obveznosti do člana.

V kolikor član izstopi iz društva in ne ravna po določilih temeljnega akta in pogodbe ter s tem povzroči škodo društvu, je član škodno odgovoren društvu.

9.člen

SPREJEMANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV TEMELJNEGA AKTA

Spremembe in dopolnitve temeljnega akta sprejema skupščina z dvotretjinsko večino. Društvo mora o spremembi temeljnega akta obvestiti pristojni upravni organ.

10.člen

ZASTOPANJE DRUŠTVA

Društvo zastopata predsednik in podpredsednik društva, ali druge osebe s pooblastilom predsednika društva.

11.člen

ORGANI DRUŠTVA

Organi društva so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • drugi priložnostni organi, ki jih določita skupščina ali upravni odbor

12.člen

SKUPŠČINA

Redno skupščino sklicuje predsednik društva enkrat letno.

Izredna skupščina se lahko skliče na zahtevo 1/3 članov društva ali upravnega odbora.

Izredna skupščina sklepa samo o zadevah, zaradi katere je bila sklicana.

Dnevni red skupščine mora biti objavljen najmanj sedem dni pred skupščino.

Redne člane se na skupščino vabi po elektronski pošti. Sklic skupščine se objavi tudi v razpoložljivih medijih (društveno glasilo, spletna stran, oglasna deska…)

Skupščino vodi predsednik društva.

Skupščina v začetku seje izvoli zapisnikarja, overovitelja zapisnika ter po potrebi volilno in komisijo.

Skupščina je sklepčna, če je navzočih vsaj ½ rednih članov društva. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če so prisotni najmanj trije redni člani društva.

Skupščina sprejema sklepe ali odločitve z večino glasov prisotnih članov.

Glasovanje o vseh zadevah iz dnevnega reda skupščine je javno, razen če skupščina odloči drugače.

O delu skupščine se sestavi zapisnik, iz katerega so razvidni vsi sprejeti sklepi.

13.člen

Naloge skupščine so:

 • sklepa o dnevnem redu zasedanja,
 • sprejema in temeljni akt ter druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • določa višino članarine,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, člane drugih odborov
 • spremlja delo uprave in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in enkrat letno sprejme poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in drugih odborov,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi ali člani,
 • imenuje stalne ali začasne odbore in jim dodeli pravice in naloge,
 • odloča o prenehanju delovanja društva.

14.člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med zasedanji skupščine po programu in sklepih sprejetih na zasedanju skupščine.

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Upravni odbor se sestaja po potrebi vendar najmanj enkrat na dva meseca in je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni ima poleg predsednika in podpredsednika društva še vsaj 3 člane. Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je na seji prisotna več kot polovica članov odbora. Sklep ali odločitev je veljavna, če zanjo glasuje večina navzočih članov upravnega odbora.

Upravni odbor pripravi zapisnik seje, ki ga overijo vsi prisotni člani.

15.člen

Naloge upravnega odbora:

 • pripravlja predloge za dopolnila, spremembe in dodatne akte društva,
 • pripravlja predlog finančnega načrta in finančnega poročila,
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje društva,
 • koordinira delovanje društva in pripravi predlog prioritet društva,
 • imenuje tajnika društva,
 • imenuje stalne ali začasne odbore in jim dodeli pravice in naloge,
 • imenuje predstavnike društva v organizacijah izven društva,
 • upravlja s premoženjem oziroma z osnovnimi in obratnimi sredstvi društva,
 • opravlja druge naloge v skladu s temeljnim aktom, splošnimi akti ter sklepi skupščine,
 • sprejema izključuje člane iz rednega članstva,
 • skrbi register članstva,
 • izreka disciplinske ukrepe
 • določa način plačevanja članarine,
 • vodi evidenco sodelovanja članov pri društvenih aktivnostih,
 • predlaga naziv častnega in zaslužnega člana.

16.člen

DRUGI ORGANI

Upravni odbor ali skupščina lahko ustanovita za realizacijo posameznih nalog druge organe (odbore, komisije, sekcije…), ki delujejo na osnovi poslovnika, ki ga sprejme ustanovitelj.

17.člen

DISCIPLINSKI UKREPI

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče upravni odbor, so:

 • opomin
 • opomin pred izključitvijo
 • izključitev

Zoper sklep, ki ga izda upravni organ ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino

18.člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik društva:

 • je hkrati tudi predsednik upravnega odbora,
 • sklicuje skupščino,
 • sklicuje seje upravnega odbora,
 • zastopa in predstavlja društvo doma in v tujini,
 • je odgovoren za delovanje društva v skladu s temeljnim aktom in pravnim redom Republike Slovenije,
 • za svoje delo odgovarja skupščini in upravnemu odboru.

19.člen

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA

Podpredsednik društva nadomešča predsednika društva, ko ta ni prisoten.

Za svoje delo je odgovoren skupščini, upravnemu odboru in predsedniku,

20.člen

TAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno tehničnega, administrativnega dela in koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga imenuje upravni odbor. Tajnik za svoje delo odgovarja upravnemu odboru in predsedniku.

21.člen

MANDAT

Mandat funkcionarjev društva je štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

22.člen

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

Viri dohodkov društva so:

 • članarine, prostovoljni in  simpatizerski prispevki,
 • darila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto odobrijo in sprejmejo zaključni račun.

Društvo ima lahko tudi interni akt, ki določa osnovna načela finančnega poslovanja društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

23.člen

Vsak redni član ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

24.člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje pa na podlagi sklepa skupščine.

Društvo vodi ločena stroškovna mesta po projektih. Posebej vodi evidenco namensko pridobljenih sredstev društva.

Društvo lahko poveri vodenje finančnega in materialnega poslovanja fizični ali pravni osebi, ki ni član društva, v skladu z veljavno zakonodajo na področju delovnega prava.

Finančno poslovanje društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija, poteka v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi, ki veljajo za društva.

Društvo ima lahko sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

25.člen

JAVNOST DELOVANJA

Delovanje društva in njegovih organov je javno. Javnost svojega delovanja zagotavlja z zapisniki na internetni oglasni deski, z objavami v internih občilih, če jih društvo izdaja, ter drugimi načini, ki članom društva in javnosti omogočajo seznanjanje s točnimi informacijami, za katere je odgovoren predsednik društva

26.člen

PRENEHANJE DRUŠTVA

Društvo preneha obstajati po sklepu Skupščine društva. Sklep je veljaven, ko se za to izreče Skupščina društva z dvo-tretjinsko večino prisotnih. Skupščina odloči, na katero društvo s sorodno dejavnostjo se prenese premoženje društva. Če se skupščina ne odloči na katero društvo se prenese premoženje, se le-to prenese na Amnesty International Slovenije, neporabljena proračunska sredstva pa se vrnejo v proračun.

27.člen

Ta temeljni akt začne veljati, ko ga sprejme Skupščina društva in podpiše predsednik.

Predsednik  društva

Bojan Cvetrežnik

Zadnjič spremenjeno na skupščini, dne 19.oktobra, 2010